Subbidang Penempatan Pegawai mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasikan penempatan pegawai.

Subbidang Penempatan Pegawai dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Subbidang Penempatan Pegawai;
  2. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan penempatan pegawai;
  3. pelaksanaan dan pengoordinasian penempatan kepala satuan organisasi;
  4. pelaksanaan dan pengoordinasian penempatan pejabat fungsional umum dan pejabat fungsional tertentu; dan
  5. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Penempatan Pegawai.