Subbidang Pembinaan Pegawai mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasikan pembinaan pegawai.

Subbidang Pembinaan Pegawai dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Subbidang Pembinaan Pegawai;
  2. perumusan kebijakan teknis pembinaan  pegawai;
  3. pelaksanaan dan pengoordinasian pembinaan pegawai; dan
  4. pelaksanaan, pengoordinasian dan pembinaan penilaian kinerja pegawai; dan
  5. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pembinaan Pegawai.